การประชุมคณะทำงานให้ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษารายงานฉบับสมบูรณ์ (ครั้งที่ 6-3/2565)

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานให้ความเห็นและข้อเสนอแนะโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ครั้งที่ 6 – 3/2565 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกล (Video conference)ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบรางที่ผ่านมา มักพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณจุดตัด เพื่อลดอุบัติเหตุดังกล่าว กรมการขนส่งทางราง จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุที่ผ่านมา พบว่า อุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุหลักๆ 3 ประการ พร้อมแนวทางแก้ปัญหา ดังนี้ 1. สาเหตุจากจุดตัดมีกายภาพไม่เหมาะสม ไม่มีอุปกรณ์เครื่องกั้น หรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัย ซึ่งโครงการศึกษาฯ ได้มีการสำรวจจุดตัดทางถนนและทางรถไฟทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาประเมินความปลอดภัยของจุดตัด จุดตัดใดที่มีการจราจรหนาแน่นและไม่มีเครื่องกั้น ก็จำเป็นต้องเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องกั้น จุดตัดใดมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยก็จำเป็นต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งบดบังเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ โครงการศึกษาฯ ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลจุดตัดในรูปแบบแอปพลิเคชั่น
ในระบบ Android และ iOS เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งเจ้าหน้าที่ หากพบว่ามีอุปกรณ์เครื่องกั้นชำรุด หรือพบจุดตัดที่เสี่ยงอันตราย2. สาเหตุจากการก่อสร้างจุดตัดทางลักผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยธรรมชาติของจุดตัด ยิ่งมีจุดตัดมากเท่าใด ยิ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ซึ่งปัญหาในปัจจุบัน พบว่ามีประชาชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นก่อสร้างทางลักผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยลักษณะทางกายภาพของทางลักผ่านไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ไม่มีเครื่องกั้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางรางได้มีหนังสือถึงส่วนราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือในการปิดจุดตัดทางลักผ่าน และยังได้จัดเตรียมกฎหมายลำดับรอง
ทั้งร่างกฎกระทรวง และร่างประกาศกรมการขนส่งทางรางเพื่อเป็นแนวทางป้องกันการก่อสร้างทางลักผ่านดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ…. ประกาศใช้ การก่อสร้างทางลักผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมี
ความผิด และมีโทษตามกฎหมาย ทั้งโทษปรับและโทษจำคุก 3. สาเหตุจากวินัยการขับขี่ จากสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมาพบว่าบ่อยครั้งเกิดจากผู้ขับขี่พาหนะ ไม่หยุดรถตามกฎหมายก่อนถึงจุดตัดในระยะ 5 เมตร จุดตัดบางจุดถึงแม้มีการติดตั้งเครื่องกั้นแล้ว แต่ยังเกิดอุบัติเหตุขึ้น เนื่องจากผู้ขับขี่ขับรถฝ่าเครื่องกั้น โดยโครงการศึกษาฯ ได้มีการเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดตัดเสี่ยงอันตราย โดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว จำนวน 432 จุดทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้จัดทำสปอตโฆษณา และสารคดี ออกอากาศทางโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในความปลอดภัยบริเวณจุดตัด ดร. พิเชฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงการศึกษามีความคืบหน้าตามลำดับ
จนโครงการใกล้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวไม่สามารถสำเร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน จึงอยากขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นและภาคประชาชน หลีกเลี่ยงการก่อสร้างทางลักผ่าน และเคารพกฎจราจรเมื่อขับขี่ผ่านจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทั้งทางถนนและทางรางต่อไป