การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและระบบแผนที่สารสนเทศออนไลน์

เมื่อวันที่ 28 และ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น. – 16:00 น. ณ ห้องประชุมมนังคศิลา ชั้น 2 กรมการขนส่งทางราง ทางโครงการได้ดำเนินการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและระบบแผนที่สารสนเทศออนไลน์ ดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย
1) ระดับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลและแผนที่สารสนเทศออนไลน์ เป็นหลักสูตรในการแนะนำการดูแลระบบฐานข้อมูลและแผนที่ออนไลน์ สำหรับผู้ดูแลระบบในการดูแลระบบ การตรวจสอบ และดูแลระบบงาน
2) ระดับผู้ใช้งานฐานข้อมูลและแผนที่สารสนเทศออนไลน์ทั่วไป (กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2) เป็นหลักสูตรในการแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูลและแผนที่ออนไลน์ โดยเนื้อหาจะเน้นในส่วนของการใช้งาน การสืบค้นข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล