ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษา)

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษา) โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ
ในทุกด้าน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพมหานครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/1YEeVG…