ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 (จังหวัดสมุทรสาคร)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟร่วมพิจารณาแนวทางการออกแบบปรับปรุงจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และกำหนดมาตรฐานต่างๆ ให้มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://drive.google.com/drive/folders/10ALoSv3tC4HpdnZ8xgWroIj4dzXG4O8z