ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 (จังหวัดชลบุรี)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟร่วมพิจารณาแนวทางการออกแบบปรับปรุงจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และกำหนดมาตรฐานต่างๆ ให้มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://drive.google.com/drive/folders/17c8n27S9cJcjAX28p7N7o47JmLFQMr2N