ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องตาลโตนด ภัทธารารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟร่วมพิจารณาแนวทางการออกแบบปรับปรุงจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และกำหนดมาตรฐานต่างๆ ให้มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://drive.google.com/drive/folders/1HQp7MQmguBWAH27__eI6V9n8K5Lh362o