ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (จังหวัดบุรีรัมย์)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ
ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟร่วมพิจารณาแนวทางการออกแบบปรับปรุง
จุดตัดทางถนนและทางรถไฟ และกำหนดมาตรฐานต่างๆ ให้มีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่ และปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://drive.google.com/drive/folders/144JVulVH3tisYIKpBhvhLL8agq5UY0xr